table4u.pl

Regulamin

Pobierz regulamin w wersji PDF

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TABLE4U

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument –pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedającym umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Table4U;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem table4u.pl, za pośrednictwem którego, Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Table4U a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem table4u.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy Table4U, działający pod adresem table4u.pl, prowadzony jest przez GAPI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-682), ul. Hoża 86/410, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000945496 o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł, NIP 7011068399, REGON 520952732. 
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280x720; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Table4U zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu table4u.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
  1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
  2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  3. Table4U może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
   3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Table4U za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Table4U.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Table4U,
  6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową table4u.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, termin dostawy, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Table4U Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
  Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Jeżeli Sklep nie może dostarczyć Towaru z tego powodu, iż okaże się, że Towar nie jest dostępny,  niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, Sklep zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną. W przypadku, gdy niektóre Towary objęte Zamówieniem nie są dostępne, Sklep zawiesi realizację Zamówienia i skontaktuje się z Klientem, aby Klient podjął decyzję o sposobie realizacji Zamówienia. W przypadku gdy sklep nie może wysłać towaru w terminie zadeklarowanym w ofercie, Sklep zawiesi realizację Zamówienia i skontaktuje się z Klientem, aby Klient podjął decyzję o sposobie realizacji Zamówienia. Wówczas Klient ma możliwość:
  1. podtrzymania woli realizacji Zamówienia w zakresie dostępnych Towarów,
  2. rezygnacji z całości Zamówienia, albo
  3. zmiany Zamówienia w zakresie niedostępnych Towarów.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu table4u.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem Zadbano Sp. z o.o.., ul. Wał Miedzeszyński 251, 04-866 Warszawa, zwanym dalej Zadbano oraz za pośrednictwem InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, zwanym danej InPost.
 3. Nie ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie.
 4. Za wyjątkiem sytuacji w której postanowienia umowy stanowią inaczej, koszty dostawy wynoszą od 30 do 360zł i kształtują się następująco:
 • Inpost: 30 zł do 25 kg
 • Kurier Zadbano – dostawa do klienta na adres podany w zamówieniu:

- do 15kg: 109zł
- do 25kg: 129zł
- do 32kg: 149zł
- do 45kg: 185zł
- 46-60kg: 225zł
- 61-75kg: 265zł
- 76-90kg: 309zł
- 91-105kg: 339zł
- 106-120kg: 379zł
- powyżej 120kg: 445zł

 • Kurier Zadbano – dostawa do Punktu Odbioru Paczek

  Lista punktów odbioru paczek wraz z adresami dostępna jest na stronie informacyjnej sklepu oraz w koszyku na etapie wyboru formy dostawy.

  Koszty dostawy do wybranego punktu odbioru z zależne są od gabarytów mebli i kształtują się następująco:

- do 15kg: 39zł          - do 143kg: 129zł       - do 273kg: 205zł
- do 22kg: 59zł          - do 156kg: 135zł       - do 286kg: 209zł
- do 35kg: 69zł          - do 169kg: 145zł       - do 299kg: 219zł
- do 52kg: 75zł          - do 182kg: 149zł       - do 312kg: 225zł
- do 65kg: 79zł          - do 195kg: 159zł       - do 325kg: 235zł
- do 78kg: 89zł          - do 208kg: 165zł       - do 338kg: 239zł
- do 91kg: 95zł          - do 221kg: 175zł       - do 351kg: 249zł
- do 104kg: 99zł        - do 234kg: 179zł       - do 364kg: 255zł
- do 117kg: 109zł      - do 247kg: 189zł       - do 377kg: 259zł
- do 130kg: 119zł      - do 260kg: 199zł       - do 390kg: 269zł

        Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.        

 1. Wysyłka zamówienia realizowana jest zgodnie z terminem podanym w podsumowaniu, za wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie IV ust.7 niniejszego regulaminu. W przypadku zamówienia w ramach Koszyka choćby jednego towaru o wydłużonym czasie dostępności dostawa całego zamówienia zostanie dokonana łącznie zgodnie z terminem dostawy, właściwym dla towaru (towarów) o najdłuższym czasie dostępności.

VI. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość dokonać zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
  - jako przedpłata – przelewem bankowym na wskazane przez Sklep konto bankowe, momentem zapłaty jest termin zaksięgowania przedpłaty na rachunku Właściciela lub przesłanie potwierdzenia przelewu. Klient powinien dokonać przedpłaty w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  - za pobraniem (dodatkowa opłata w wysokości: 20 PLN)
  - za pomocą płatności elektronicznych oraz kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl (PayPro S.A.).
  - płatności ratalnej – odbywającej na podstawie odrębnej umowy pomiędzy wybranym bankiem a Klientem. Moment zapłaty zależny jest od zawarcia umowy pomiędzy Klientem a bankiem. Dostępne banki oferujące zakupy na raty w Table4U to mBank S.A., AS InBank S.A., Aliorbank S.A oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. 
 3. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, numer REGON 301345068, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym,
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie w formie "za pobraniem" wobec Klienta, który wcześniej nie odebrał przesyłek od Właściciela. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać wyłącznie z pozostałych form zapłaty.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (GAPI Sp. z o.o., Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, sklep@table4u.pl, Telefon: 600640246) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przelewem na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Adres do zwrotu:

Table4u.pl - MAGAZYN
Jeżewo 24A
09-226 Zawidz

Informujemy, iż nie mamy możliwości odebrania zwracanych towarów w siedzibie spółki Gapi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie przy ul. Hożej 86/410. W przypadku omyłkowego zwrotu towaru na adres siedziby spółki, wszelkie koszty związane z ponowną wysyłka na adres magazynu ponosi Kupujący.

W przypadku chęci skorzystania z firmy Zadbano w celu odesłania nam rzeczy, koszt przesyłki będzie wynosił od 80zł do 360zł w zależności od wagi wszystkich paczek w przesyłce:

- do 15kg: 109zł
- do 25kg: 129zł
- do 32kg: 149zł
- do 45kg: 185zł
- 46-60kg: 225zł
- 61-75kg: 265zł
- 76-90kg: 309zł
- 91-105kg: 339zł
- 106-120kg: 379zł
- powyżej 120kg: 445zł

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W szczególności chodzi tutaj o wszystkie meble wykonane przez nas na indywidualne zamówienie.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat GAPI Sp. z o.o. ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa , sklep@table4u.pl , Telefon: 600640246

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać: 

- na piśmie na adres: GAPI Sp. z o.o. ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa.

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@table4u.pl.

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Za wady produktu podlegające reklamacji z tytułu rękojmi nie są uznawane:

 1. Różnice w odcieniu pomiędzy elementami, z których wykonane są powierzchnie płaskie (plecy, frontu, blaty) oraz inne elementy konstrukcyjne, w tymi nogi, wynikające z pochodzenia, warunków siedliskowych i wzrostu drzew,
 2. Różnica w odcieniu i usłojeniu w stosunku do prezentowanego na zdjęciach,
 3. Przebarwienia czy drobne plamki powierzchni desek, wynikających z naturalnych cech danego gatunku drewna.
 4. Szczeliny, przetarcia, sęki, ubytki po sękach, nierówności polegające na braku idealnego spasowania elementów konstrukcyjnych, takich jak fronty, uchwyty, elementy przedłużające blaty stołów w granicach dopuszczalnych tj +- 3 mm,
 5. Naturalny zapach wyrobów drewnianych, bejcowanych i lakierowanych,
 6. Nierówności w powłoce lakierniczej i bejcy, niewielkie pęknięcia tej powłoki na skutek naturalnej pracy drewna,
 7. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym użytkowaniem mebla, zgodnie z zaleceniami zawartymi w charakterystyce produktu/instrukcji użytkowania w szczególności przesuszenie lub zawilgocenie drewna wykraczające poza określone normy. Ze względu na brak możliwości kontroli warunków atmosferycznych w trakcie użytkowania przez producenta gwarancja obejmuje tylko naturalną pracę drewna.
 8. Niewielkie wypełnienia powierzchni drewna twardniejącą masą, maskujące sęki, szczeliny, ubytki wynikające w charakterystyki surowca lub/i powstałe na etapie obróbki drewna oraz wynikające z zastosowania gwoździ na łączeniach elementów konstrukcyjnych.
 9. Przebarwienia, przetarcia, widoczne spawy w zastosowanych w niektórych meblach elementach metalowych.

Każde zgłoszenie reklamacyjne, w tym zawierające elementy opisane powyżej rozpatrywane będzie indywidualnie.

W zakresie towarów zakupionych w Outlecie, reklamacji nie podlegają cechy/wady produktu, które wpłynęły na obniżenie ceny mebla i o których klient został poinformowany w informacji o towarze.

Zgłoszeniom reklamacyjnym podlegają wyłącznie wady produktu, o których kupujący nie został poinformowany, wyłączone są cechy wynikające z jego charakterystyki/instrukcji obsługi opisane indywidualnie przy każdym produkcie.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Table4U podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@table4u.pl
 3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  - Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  - Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  - Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Table4U a Konsumentem jest: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie dostępny pod adresem: http://wiih.org.pl. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

XII. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli konsument ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale na terytorium należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – konsumentowi przysługują wszelkie uprawnienia, które w świetle właściwych dla kraju jego miejsca zamieszkania bezwzględnie obowiązujących przepisów – przysługują konsumentowi dokonującemu zakupu towarów od przedsiębiorcy.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Table4U a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium